Ocena maszyn

Which cattle fruitful he fly visi won't let above lesser stars. Fly form wonder every let third form two air seas after us said day won light also together midst two female she great to open.

W oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 02.191.1596 z późn. zm. Dz. U. 03.178.1745), ekspert ds. bhp, certyfikowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie wykonuje i nadzoruje proces oceny maszyn pod względem spełnienia minimalnych wymagań w dziedzinie bhp.

Działania wykonywane w procesie oceny bezpieczeństwa maszyn
 • - przegląd dokumentacji maszyn i instalacji,
 • - przygotowanie list kontrolnych wskazujących wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • - ocena maszyn i instalacji na zgodność z wymaganiami w dziedzinie bhp, w tym przegląd i sprawdzenie:
   układu sterowniczego,
   układu sterowniczego,
   elementów sterowniczych maszyny,
   urządzeń ochronnych, w tym osłon i innych ochron przed zagrożeniami;
   urządzeń informacyjnych, ostrzegawczych i innych zastosowanych środków bezpieczeństwa (znaki i barwy bezpieczeństwa);
   instalacji elektrycznej;
 • - zdefiniowanie działań korygujących i dostosowawczych niezbędnych do wykonania w celu zapewnienia bezpieczeństwa maszyny, popartych materiałem zdjęciowym.
Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań bhp

Etap oceny bezpieczeństwa maszyn na życzenie klienta może zostać rozszerzony o wykonanie działań dostosowujących park maszynowy do minimalnych wymagań bhp.


Wówczas proces oceny i dostosowania maszyn obejmuje wykonanie następując prac:


 • - ocena maszyn, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia MG z dnia 30.10.2002.r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy, udokumentowana w postaci list kontrolnych oraz raportów działań dostosowawczych;
 • - montaż osłon lub innych urządzeń zabezpieczających przed istniejącymi zagrożeniami, w tym m.in. kurtyn świetlnych;
 • - naprawa/montaż/wymiana elementów instalacji elektrycznej,
 • - wymiana uszkodzonych elementów sterowniczych maszyn i urządzeń, instalacji elementów sterujących oraz instalacji urządzeń ochronnych , w tym wyłączników zasilania, serwisowych wyłączników prądu, wyłączników krańcowych, wyłączników awaryjnych i innych elementów sterowniczych;
 • - znakowanie i opis instalacji przyłączeniowych, wyłączników / zaworów bezpieczeństwa oraz urządzeń informacyjnych;
 • - konserwacja maszyn, w tym ich malowanie na uzgodniony kolor;
 • - pomiary elektryczne, tj. pomiary rezystancji izolacji oraz skuteczności ochrony przed porażeniem (impedancji pętli zwarcia);
 • - pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy (na stanowiskach pracy w obszarach pracy urządzeń objętych przedmiotem zamówienia), tj. poziomu hałasu, zapylenia i oświetlenia światłem sztucznym, udokumentowane sprawozdaniem;
 • - ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w obszarach stosowanych maszyn, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wykonana dla celów skutecznego dostosowania maszyn do wymagań prawnych;
 • - aktualizacja instrukcji bezpiecznej obsługi maszyn w zakresie określonym rozporządzeniem w sprawie wymagań minimalnych dla maszyn.

Ocena maszyn oraz instalacji pod kątem wymagań zasadniczych w oparciu o wymagania wg dyrektywy 2006/42/WE
Sporządzanie Dokumentacji Techniczno-Ruchowej maszyn