Szkolenia

Which cattle fruitful he fly visi won't let above lesser stars. Fly form wonder every let third form two air seas after us said day won light also together midst two female she great to open.

Szkolenie okresowe w zakresie bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych


Cel szkolenia:

Uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
 • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą i metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
 • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Czas trwania:

8 godzin dydaktycznych.


Uczestnicy:

Osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych.


Kluczowe zagadnienia:
 • regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą,
 • zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy,
 • zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,
 • okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.
Pierwsze szkolenie okresowe w dziedzinie bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku, kolejne – nie rzadziej niż raz na 3 lata. Na stanowiskach zaś, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne – nie rzadziej niż raz w roku.

Szkolenie okresowe w zakresie bhp pracodawców i innych osób kierujących pracownikami


Cel Szkolenia:

Uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Czas trwania:

16 godzin dydaktycznych.


Uczestnicy:
 • pracodawcy, w tym osoby kierujące przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
 • inne osoby kierujące pracownikami (mistrzowie, brygadziści, kierownicy wydziałów i innych jednostek organizacyjnych).

Kluczowe zagadnienia:
 • wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP)- aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

– obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
– ochrony pracy kobiet i młodocianych,
– profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
– szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
– organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,

 1. identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 2. organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
 3. analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki,
 4. organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy,
 5. zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,
 6. skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników),
 7. problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.
Pierwsze szkolenie okresowe w dziedzinie bhp pracodawców i innych osób kierujących pracownikami przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku, kolejne – nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie w zakresie bhp pracodawców wykonujących zadania służby bhp

§ 1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „służbą bhp”, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:
1. zatrudnia do 10 pracowników albo
2. zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. § 2. Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.

Rozdział X Kodeksu pracy Służba bezpieczeństwa i higieny pracy Art. 23711


Cel Szkolenia:

Uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp,
 • organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych,
 • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych,
 • metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czas trwania:

64 godziny dydaktyczne.


Uczestnicy:

Pracodawcy, którzy na podstawie art. 23711 § 1 Kodeksu pracy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy


Kluczowe zagadnienia:
 • regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
– źródła prawa pracy, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
– prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bhp,
– ochrona pracy kobiet i młodocianych,
– profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników,
– szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
– ogólne i szczegółowe*) przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
– świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych,
– system oceny zgodności wyrobów, z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,
– nadzór i kontrola warunków pracy,

 1. ergonomia w kształtowaniu warunków pracy (ergonomia koncepcyjna i korekcyjna),
 2. metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:
– zagrożenia wypadkowe,
– hałas i drgania mechaniczne,
– szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,
– czynniki biologiczne,
– promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,
– pola elektromagnetyczne,
– energia elektryczna i elektryczność statyczna,
– mikroklimat środowiska pracy,
– oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,
– zagrożenia pożarowe i wybuchowe,
– zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz składowaniu materiałów,

 1. metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy,
 2. wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych,
 3. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 4. analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych i związana z nimi profilaktyka,
 5. zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody pracy tej służby,
 6. organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz popularyzacja problematyki bhp,
 7. zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,
 8. problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.
Pracodawcy, wykonujący zadania służby bhp, którzy ukończą kurs, mogą konsultować późniejsze działania z ekspertem w dziedzinie bhp certyfikowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, zatrudnionym w TOP 2001 Sp. z o. o.

Szkolenie okresowe w zakresie bhp pracowników inżynieryjno-technicznych


Cel szkolenia:

Aktualizacja  i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
 • organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
 • metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Czas trwania:

16 godzin dydaktycznych.


Uczestnicy:

Pracownicy inżynieryjno-techniczni, w szczególności projektanci, konstruktorzy, technolodzy, organizatorzy produkcji.


Kluczowe zagadnienia:
 • wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP)- aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian),
 • problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy – ergonomia korekcyjna koncepcyjna
 • metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • metody likwidacji lub ograniczania oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy;
 • ocena ryzyka zawodowego;
 • analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki;
 • kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bhp i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych;
 • ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu
 • zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
Pierwsze szkolenie okresowe w dziedzinie bhp pracowników inżynieryjno-technicznych przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku, kolejne – nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie okresowe w zakresie bhp pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby


Cel szkolenia:

Uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą

Czas trwania:

32 godziny dydaktyczne.


Uczestnicy:
 • pracownicy służby bhp i osoby wykonujące zadania tej służby.

Kluczowe zagadnienia:
 • wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP)- aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian),
 • problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy – ergonomia korekcyjna i koncepcyjna,
 • metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • metody likwidacji lub ograniczania oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy;
 • analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki;
 • zadania i uprawnienia pracy służby bhp oraz metody jej pracy;
 • organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy,
 • zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,
 • problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.
Pierwsze szkolenie okresowe w dziedzinie bhp pracowników służby bhp przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku, kolejne – nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie w zakresie bhp społecznych inspektorów pracy i przedstawicieli pracowników


Cel szkolenia:

Uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Czas trwania:

16 godzin dydaktycznych.


Uczestnicy:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób wykonujących w swoich macierzystych zakładach pracy funkcje Społecznego Inspektora Pracy lub Przedstawiciela Pracowników.


Kluczowe zagadnienia:
 • wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • metody likwidacji lub ograniczania oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy;
 • zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,
 • problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego,
 • rola przedstawicieli pracowników w przepisach unii europejskiej i międzynarodowej organizacji pracy,
 • zadania społecznej inspekcji pracy,
 • struktura i organizacja społecznej inspekcji pracy,
 • zasady postępowania społecznego inspektora pracy,
 • uprawnienia społecznej inspekcji pracy,
 • współdziałanie społecznego inspektora pracy z pozostałymi organami nadzoru nad warunkami pracy,
 • wybrane zagadnienia ochrony pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy,
 • udział społecznych inspektorów pracy w ustalaniu przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy  –  procedura postępowania powypadkowego.

Szkolenie okresowe w zakresie bhp pracowników administracyjno-biurowych


Cel Szkolenia:

Uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Czas trwania:

8 godzin dydaktycznych.


Uczestnicy:

Osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjno-biurowych, w tym zatrudnione przy obsłudze monitorów ekranowych, a także:

 • pracownicy placówek służby zdrowia,
 • pracownicy szkół i innych placówek oświatowych,
 • pracownicy jednostek naukowo-badawczych,
 • i inni pracownicy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kluczowe zagadnienia:
 • regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bhp,
 • metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz metody ochrony przez zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników,
 • problemy organizacji stanowisk pracy biurowej pracy z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe,
 • analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka,
 • zasady postępowania w razie wypadku w czasie prac i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Pierwsze szkolenie okresowe w dziedzinie bhp pracowników administracyjno-biurowych przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku, kolejne – nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego w zakresie bhp


Cel szkolenia:
 • Poznanie metodyki opracowania programu instruktażu stanowiskowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zapoznanie z metodyką prowadzenia instruktażu stanowiskowego w zakresie bhp,
 • wykształcenie umiejętności dokonywania analizy i oceny zagrożeń występujących na stanowisku pracy związanych z procesem technologicznym i ustalania wskazań dotyczących bezpiecznej pracy na tym stanowisku,
 • wykształcenie umiejętności prowadzenia instruktażu stanowiskowego w zakresie bhp według metody zapewniającej jego skuteczność,
 • przekonanie uczestników o skuteczności zaprezentowanej metody oraz wpływie prawidłowego szkolenia w zakresie bhp na zmniejszenie wypadków przy pracy i skuteczniejszą ochronę zdrowia pracowników.

Czas trwania:

7 godzin dydaktycznych, w tym 3 godz. ćwiczeń.


Uczestnicy:

Instruktaż przeznaczony jest dla osób prowadzących w zakładach pracy instruktaż stanowiskowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.


Egzamin:

Szkolenie kończy się pisemnym egzaminem w formie testu. Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.


Zdobyte wiadomości i umiejętności:

Absolwent po zakończeniu szkolenia :

 • posiada wiadomości na temat zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • zna proces nauczania dorosłych,
 • wie, jakie cechy powinien posiadać efektywny wykładowca,
 • wie jak nawiązać skuteczny kontakt ze słuchaczem – sposoby skutecznego mówienia,
 • potrafi aktywizować słuchaczy,
 • potrafi radzić z problematycznymi zachowaniami słuchaczy,
 • poznaje wszystkie etapy instruktażu stanowiskowego i potrafi samodzielnie przeprowadzić cały jego proces.
Podstawa prawna

Zgodnie z Rozporządzeniem MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004, Nr 180, poz. 1860), „Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są prze-szkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego”.

Minimalne wymagania dotyczące bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy


Cel szkolenia:

Ocena maszyn i wdrożenie działań dostosowujących park maszynowy do przepisów prawa.


Uczestnicy:

Pracodawcy i osoby nadzorujące wyposażenie produkcyjne, pracownicy służb bhp.


Kluczowe zagadnienia szkolenia:
 • prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników w koncepcji zapewnienia bezpieczeństwa pracy zgodnie z przepisami Unii Europejskiej,
 • wymagania wobec dostawców maszyn i urządzeń ochronnych,
 • minimalne wymagania bhp dotyczące użytkowania maszyn,
 • wymagania dotyczące dokumentacji technicznej maszyn,
 • organizacja procesów oceny i dostosowania maszyn oraz ich prowadzenie nadzór nad wyposażeniem produkcyjnym,
 • ocena zgodności i dostosowywanie użytkowanych maszyn do wymagań bhp.

Czas trwania:

8 godzin dydaktycznych.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy


Cel szkolenia:

Poszerzenie i uporządkowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie:

 • minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy,
 • kształtowania prawidłowych postaw pracowników na rzecz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą,
 • oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

Czas trwania:

14 godzin dydaktycznych.


Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z  bezpośrednią lub pośrednią obsługą maszyn i urządzeń technicznych.


Kluczowe zagadnienia:
 • prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników w koncepcji zapewnienia bezpieczeństwa  pracy zgodnie z przepisami unii europejskiej,
 • wymagania wobec dostawców maszyn i urządzeń ochronnych,
 • minimalne wymagania bhp dotyczące użytkowania maszyn,
 • wymagania dotyczące dokumentacji technicznej maszyn,
 • organizacja procesów oceny i dostosowania maszyn oraz ich prowadzenie.
 • nadzór nad wyposażeniem produkcyjnym,
 • ocena zgodności i dostosowywanie  użytkowanych maszyn do wymagań bhp – ćwiczenia,
 • metody oceny i ograniczania ryzyka zawodowego,
 • przebieg oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zgodnie z normą PN-N-18002,ćwiczenia praktyczne w zakresie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

Organizacja systemu pierwszej pomocy i procedur postępowania na wypadek awarii w zakładzie pracy

(szkolenie pracowników wyznaczonych przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników) – szkolenie składające się z 2 bloków:

- Zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

- Szkolenie w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników


Cel kursu:

Opanowanie przez uczestników szkolenia wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie:

 • udzielania pierwszej pomocy, tj.:

– oceny sytuacji w miejscu zdarzenia,

– eliminacji czynnika zagrażającego,

– udzielania pierwszej pomocy w przypadku utraty przytomności, zatrzymania oddechu i krążenia, napadu drgawkowego, oparzeń, >odmrożeń, zatruć, zranień, obrażeń kostno – stawowych,

– oceny stanu poszkodowanego – kontroli podstawowych funkcji życiowych,

– zabezpieczania chorego przed możliwością dodatkowego urazu (układanie w pozycji bocznej ustalonej),

– zorganizowania transportu poszkodowanego.

 • wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników na terenie zakładu pracy, tj.:

– procedur postępowania w razie awarii w zakładzie pracy,

– rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych występujących w zakładzie pracy,

– przyczyn, mogących spowodować powstanie i rozszerzanie się pożaru w miejscu jego pracy,

– obowiązków i zadań w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego,

– podręcznego sprzętu gaśniczego, który jest zainstalowany w zakładzie pracy i sposobu użycia tego sprzętu w razie powstania pożaru, zasobów i rozmieszczenia punktów czerpania wody gaśniczej na terenie zakładu pracy,

– systemu powiadamiania kierownictwa zakładu pracy oraz zaalarmowania straży pożarnej,

– gaszenia pożaru w zarodku za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego,

– organizowania i prowadzenia ewakuacji ludzi i inwentarza na wypadek pożaru.


Uczestnicy kursu:

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • osób wyznaczonych przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
 • oddelegowanych przez przedsiębiorstwo pracowników,
 • pracodawców i kierowników oddziałów, wydziałów i innych jednostek organizacyjnych,
 • każdej osoby, która chce posiąść umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, postępowania na wypadek pożaru i ewakuacji osób;
Egzamin:

Każdy blok zakończony jest egzaminem z zajęć praktycznych oraz pisemnym testem egzaminacyjnym. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminów z obu bloków tematycznych uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia według wzoru MEiN-III/1.


Zapewniamy:
 • prowadzenie zajęć przez profesjonalnego trenera – praktyka! ratownika medycznego posiadającego stosowne uprawnienia,
 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • komfortowe zajęcia w grupach 12-15 osób, gwarantujących pełny kontakt z trenerem prowadzącym, z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych, w szczególności: tablic, prezentacji multimedialnych, fantomów, zestawów ran, opatrunków, podręcznego sprzętu pożarniczego, tj.: gaśnic proszkowych, śniegowych, pianowych, gaśnic specjalnych przeznaczonych do gaszenia elektroniki, koca gaśniczego, hydrantów wewnętrznych z wężami gaśniczymi, wanien metalowych itp.

Zdobyte umiejętności:

Uczestnik po odbyciu szkolenia potrafi :

 • udzielić pomocy w sytuacjach nagłych, zarówno w miejscu pracy jak i poza nim,
 • zastosować sprzęt gaśniczy
 • przeprowadzić akcje ewakuacyjne

co w pełni realizuje dyspozycję znowelizowanych przepisów prawa pracy.