Usługi eksperckie

Which cattle fruitful he fly visi won't let above lesser stars. Fly form wonder every let third form two air seas after us said day won light also together midst two female she great to open.

Doradztwo i konsultacje w dziedzinie bhp


Usługi doradcze w zakresie zagadnień z szeroko pojętej dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy wykonuje kadra specjalistów ds. bhp, posiadająca wymagane kwalifikacje i wiedzę, w tym ekspert ds. bhp Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ekspert akredytowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z doświadczeniem w realizacji projektów dotyczących oceny maszyn oraz ergonomicznej oceny stanowisk pracy; biegły sądowy, wykonawca działań związanych ze szkoleniami, techniczną oceną maszyn oraz oceną ergonomiczną stanowisk pracy m.in. w takich firmach, jak:
 1. British American Tobacco Polska S.A. w Augustowie,
 2. Colgate Palmolive Poland Sp. z o. o. w Halinowie,
 3. Fabryki Mebli „FORTE” S.A. w Ostrowi Mazowieckiej,
 4. Laboratorium Kosmetyczne „ JOANNA” s. j. w Warszawie,
 5. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Suwałkach,
 6. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Suwałkach
 7. 9 Rejonowe Warsztaty Techniczne w Krośnie Odrzańskim,
 8. 10 Rejonowe Warsztaty Techniczne w Oleśnicy,
 9. Jednostka Wojskowa w Sulechowie,
 10. Jednostki samorządu terytorialnego

Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania

 1. Audyt wstępny.
 2. Szkolenia kadry kierowniczej w zakresie systemu zarządzania bhp.
 3. Pomoc w ustaleniu celów ogólnych i szczegółowych związanych z bhp.
 4. Opracowanie dokumentacji.
 5. Szkolenie audytorów wewnętrznych.
 6. Audyt wewnętrzny przygotowujący do certyfikacji.
 7. Propozycje działań doskonalących system zarządzania.

Audyty bezpieczeństwa oceny zgodności

Celem audytu jest ocena stopnia zgodności z wymaganiami normy BS OHSAS 18001:2007 Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, w tym spełnienie wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, co pozwala określić zakres niezbędnych działań do realizacji podczas wdrażania systemu zarządzania, pozyskać dane do harmonogramu wdrożenia tych działań oraz oszacować koszty jego realizacji.


Działania sprawdzające obejmują:
 1. przegląd dokumentacji,
 2. przegląd procesów pracy i stanowisk,
 3. przegląd wyposażenia i budynków pracy,
 4. przegląd środków ograniczających lub eliminujących ryzyko pracowników,
 5. odpowiedzialność kierownictwa w kwestii związanej z poprawą i doskonaleniem obszaru bhp,
 6. szkolenia.

Wynik przeprowadzonego audytu – raport, zawierający specyfikację wszystkich podjętych działań oraz uwag z uwzględnieniem wymagań, których firma nie spełnia.

Ocena bezpieczeństwa maszyn

W oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 02.191.1596 z późn. zm. Dz. U. 03.178.1745), ekspert ds. bhp, certyfikowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie wykonuje i nadzoruje proces oceny maszyn pod względem spełnienia minimalnych wymagań w dziedzinie bhp.


Działania wykonywane w procesie oceny bezpieczeństwa maszyn
 • - przegląd dokumentacji maszyn i instalacji,
 • - przygotowanie list kontrolnych wskazujących wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • - ocena maszyn i instalacji na zgodność z wymaganiami w dziedzinie bhp, w tym przegląd i sprawdzenie:
  • - układu sterowniczego,
  • - elementów sterowniczych maszyny,
  • - urządzeń ochronnych, w tym osłon i innych ochron przed zagrożeniami;
  • - urządzeń informacyjnych, ostrzegawczych i innych zastosowanych środków bezpieczeństwa (znaki i barwy bezpieczeństwa);
  • - instalacji elektrycznej;
 • - zdefiniowanie działań korygujących i dostosowawczych niezbędnych do wykonania w celu zapewnienia bezpieczeństwa maszyny, popartych materiałem zdjęciowym.

Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań bhp

Etap oceny bezpieczeństwa maszyn na życzenie klienta może zostać rozszerzony o  wykonanie działań dostosowujących park maszynowy do minimalnych wymagań bhp.


Wówczas proces oceny i dostosowania maszyn obejmuje wykonanie następując prac:
 • - ocena maszyn, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia MG z dnia 30.10.2002.r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy, udokumentowana w postaci list kontrolnych oraz raportów działań dostosowawczych;
 • - montaż osłon lub innych urządzeń zabezpieczających przed istniejącymi zagrożeniami, w tym m.in. kurtyn świetlnych;
 • - naprawa/montaż/wymiana elementów instalacji elektrycznej,
 • - wymiana uszkodzonych elementów sterowniczych maszyn i urządzeń, instalacji elementów sterujących oraz instalacji urządzeń ochronnych , w tym wyłączników zasilania, serwisowych wyłączników prądu, wyłączników krańcowych, wyłączników awaryjnych i innych elementów sterowniczych;
 • - znakowanie i opis instalacji przyłączeniowych, wyłączników / zaworów bezpieczeństwa oraz urządzeń informacyjnych;
 • - konserwacja maszyn, w tym ich malowanie na uzgodniony kolor;
 • - pomiary elektryczne, tj. pomiary rezystancji izolacji oraz skuteczności ochrony przed porażeniem (impedancji pętli zwarcia);
 • - pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy (na stanowiskach pracy w obszarach pracy urządzeń objętych przedmiotem zamówienia), tj. poziomu hałasu, zapylenia i oświetlenia światłem sztucznym, udokumentowane sprawozdaniem;
 • - ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w obszarach stosowanych maszyn, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wykonana dla celów skutecznego dostosowania maszyn do wymagań prawnych;
 • - aktualizacja instrukcji bezpiecznej obsługi maszyn w zakresie określonym rozporządzeniem w sprawie wymagań minimalnych dla maszyn.

Ocena ergonomiczna stanowisk pracy, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe


Ocena zgodności stanowisk pracy z wymaganiami ergonomii pracy zawartymi w przepisach prawa, normach i dyrektywach z zakresu ergonomii, w tym:
 • określenie ciężkości pracy z uwzględnieniem parametrów wpływających na wydajność pracy na danym stanowisku pracy, m.in. wydatku energetycznego i oświetlenia
 • określenie obciążenia układu mieśniowo-szkieletowego oraz ocena ryzyka związanego z ręcznym dźwiganiem ciężarów
 • ocena konstrukcji przestrzennej stanowiska pracy i jej dostosowanie do cech antropometrycznych:

– obszary widzenia,

– strefy zasięgu,

– wysokość pola pracy,

– uciążliwość wysiłku fizycznego,


  Stanowiska komputerowe:

– obciążenie narządu wzroku,

– obciążenie układu mięśniowo – szkieletowego:

- ustawienie monitora,

- konstrukcja krzesła,

- powierzchnia robocza,

- ustawienie klawiatury,

- położenie i wysokość podnóżka,


W ocenie ergonomicznej stanowiska pracy tam, gdzie ma to odniesienie, wykonywane są pomiary uzupełniające czynników szkodliwych w środowisku pracy, w tym m.in.:
 • - hałasu,
 • - pyłu,
 • - drgań
 • - czynników chemicznych.

Planowanie i wdrażanie działań zapobiegawczych ograniczających wpływ nieergonomicznych warunków pracy na zdrowie pracownika.
Efekt oceny i zastosowania działań korygujących:
– usprawnienia redukujące wysiłek fizyczny i obciążenia psychiczne na stanowiskach pracy, wzrost wydajności pracy oraz poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ocena ryzyka zawodowego

Pracodawca ocenia ryzyko zawodowe występujące przy wykonywanych pracach, w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych substancji i preparatów chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych oraz zmianie organizacji pracy.

(Rozporządzenie MPiPS z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; Dz. U. z 2007 r. Nr 49 poz. 330).

Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac.


Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadzamy w następujących etapach:
 • ustalenie i opracowanie wytycznych dla oceny ryzyka zawodowego,
 • identyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy, w tym czynnikami chemicznymi i biologicznymi,
 • wykonanie niezbędnych badań środowiska pracy,
 • ocena ryzyka zawodowego i opracowanie działań ograniczających to ryzyko,
 • opracowanie kart analizy ryzyka,
 • zapoznanie pracowników z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą w formie szkolenia.

Dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego zawiera:
 • opis ocenianego stanowiska pracy, w tym:

– stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów,

– wykonywanych zadań,

– występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy,

– stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

– osób pracujących na tym stanowisku;

 • wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;
 • datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny.

Prowadzenie służby bhp w zakładzie pracy

W ramach stałej współpracy proponujemy objęcie nadzorem bhp Państwa firmy, tj. usługę wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z zakresem zadań i odpowiedzialności tej służby określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997 r., z późn. zm.).


W ramach usługi proponujemy:
 • pomiary środowiska pracy,
 • szkolenia wstępne i okresowe bhp,
 • konsultacje i doradztwo w zakresie zasad i przepisów bhp,
 • opracowanie niezbędnej dokumentacji bhp (zarządzenia, wykazy, rejestry, tabele norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej),
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bhp,
 • audity stanu bhp,
 • kontrolę warunków pracy,
 • ocenę ryzyka zawodowego oraz zakres działań ograniczających to ryzyko ,
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne oraz doboru środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • badania czynników środowiska pracy,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 • prowadzenie dokumentacji powypadkowej,
 • opracowanie instrukcji ogólnych bhp i stanowiskowych,
 • reprezentowanie klienta wobec organów kontroli oraz pomoc w wykonaniu nakazów, decyzji i zarządzeń wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną
 • inne usługi według uzgodnienia.

Realizacja kompletu lub wybranych usług jest możliwa także w przypadku jednorazowych zleceń.

Opiniowanie i sporządzanie dokumentacji powypadkowej

 • Powołanie zespołu powypadkowego,
 • wykonanie fotografii i innych dokumentów z miejsca wypadku,
 • przesłuchanie poszkodowanego i świadków wypadku,
 • klasyfikacja prawna wypadku,
 • sporządzenie protokółu powypadkowego,
 • sporządzenie statystycznej karty wypadku przy pracy,
 • założenie rejestru wypadków przy pracy,
 • kompletacja dokumentacji wymaganej przez ZUS przy ubieganiu się o świadczenia należne pracownikowi z tytułu ubezpieczenia społecznego.

Opracowywanie stanowiskowych instrukcji bezpieczeństwa

Opracowywanie instrukcji bezpiecznej obsługi i użytkowania maszyn, urządzeń i narzędzi oraz występujących u pracodawcy procesów pracy jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów prawa pracy.

Służymy pomocą w opracowywaniu Dokumentacji Techniczno-Ruchowych oraz instrukcji bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń.


DTR zawiera następujące elementy:
 • Identyfikacja maszyny.
 • Przeznaczenie.
 • Główne parametry i specyfikacja technologiczna.
 • Warunki przemieszczania i składowania maszyny.
 • Przechowywanie maszyny.
 • Zainstalowanie i przekazanie do eksploatacji (warunki środowiskowe, zasilanie, utylizacja odpadów).
 • Charakterystyka i proces technologiczny (opis, budowa, elementy sterownicze, sygnalizacyjne, osłony i urządzenia zabezpieczające, funkcje bezpieczeństwa, znaki i barwy bezpieczeństwa).
 • Instrukcja pracy (uruchomienie, użytkowanie, wyłączenie normalne i awaryjne).
 • Zagrożenia podczas pracy na maszynie.
 • Niedozwolone użytkowanie maszyny.
 • Usuwanie awarii.
 • Środki ochrony indywidualnej.
 • Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Konserwacja i przeglądy.
 • Wyłączenie z ruchu, demontaż.
 • Transport wewnątrz zakładu.
 • Magazynowanie i złomowanie.
 • Postępowanie w sytuacjach awaryjnych.

Instrukcja bezpiecznej obsługi zawiera następujące elementy:
 • Opis elementów sterowniczych.
 • Instrukcja pracy.
 • Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy:
  • Kwalifikacje pracownika obsługującego maszynę/urządzenie,
  • Czynności przed przystąpieniem do pracy,
  • Czynności pracownika przed uruchomieniem maszyny/urządzenia,
  • Czynności podczas pracy i obsługi maszyny/urządzenia,
  • Czynności zabronione,
  • Czynności pracownika po zakończeniu pracy.
 • Postępowanie w sytuacjach zagrożeń:
  • Pożar,
  • Wypadek,
  • Porażenie prądem elektrycznym.

Audyt z zakresu ochrony ppoż.


Kwalifikacja obiektów ze względu na ochronę przeciwpożarową:
 • ustalanie wymagań:

– budowlanych,

– instalacyjnych,

– ewakuacyjnych,

 • ustalanie rodzaju i ilości gaśnic oraz urządzeń przeciwpożarowych w obiektach,
 • określanie zasad ewakuacji ludzi z obiektów,
 • opracowywanie dokumentacji przebiegu praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji,
 • ustalanie czasookresów przeglądu:

– gaśnic,

– urządzeń przeciwpożarowych,

– instalacji w obiekcie.

Nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym


Wykwalifikowani pracownicy TOP 2001 Sp. z o.o. w Państwa firmie mogą wykonać następujące działania:
 • przeprowadzenie auditu p.poż. wraz ze sporządzaniem protokołów stanu bezpieczeństwa pożarowego,
 • sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków, dostosowanie do istniejących warunków,
 • szkolenie pracowników w zakresie procedur postępowania na wypadek awarii, w tym zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
 • opracowanie zarządzeń w sprawie postępowania na wypadek awarii (wypadku, pożaru) w celu ograniczenia skutków potencjalnych zagrożeń wynikających z analizy ryzyka,
 • doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, ochrony p.poż. (zagrożenia wybuchem, sprzętu i zabezpieczeń przeciwpożarowych),
 • pomoc w wyposażeniu nadzorowanych obiektów w:

– instrukcje przeciwpożarowe,

– wykazy telefonów alarmowych wraz z wykazem pracowników wyznaczonych przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

– znaki bezpieczeństwa (ewakuacyjne, ochrony p.poż.),

– tablice informacyjne,

– sprzęt gaśniczy.

 • wykonywanie przeglądów stanu technicznego hydrantów oraz sprzętu gaśniczego,
 • prowadzenie próbnych ewakuacji,
 • sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem pożarowym zgodnie z przepisami prawa pracy i p.poż.

Opracowywanie dokumentacji bhp i ppoż. uwzględniającej warunki klienta

W ramach prowadzonej działalności eksperckiej służymy pomocą w opracowywaniu obligatoryjnej dokumentacji w dziedzinie bhp i ppoż. uwzględniającej warunki klienta

Zarządzenia w sprawie:
 • organizacji i przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bhp;
 • przydziału odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej;
 • wypłaty ekwiwalentu pracownikom za pranie odzieży roboczej i ochronnej we własnym zakresie;
 • wypłaty ekwiwalentu pracownikom za stosowanie własnej odzieży spełniającej wymagania bhp;
 • przydziału środków higieny osobistej;
 • przydziału posiłków profilaktycznych i napojów;
 • wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych;
 • wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet;
 • wykazu prac wzbronionych młodocianym;
 • wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;
 • wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej;
 • ergonomii pracy przy monitorach ekranowych i zasad przydziału pracownikom okularów korygujących wzrok;
 • zasad postępowania w razie wypadku przy pracy;
 • czynników rakotwórczych w środowisku pracy.

Rejestry:
 • wypadków przy pracy;
 • wypadków w drodze do pracy lub z pracy;
 • chorób zawodowych;
 •  wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych w środowisku pracy;
 • czynników rakotwórczych w środowisku pracy;
 • prowadzonych szkoleń w dziedzinie bhp.

Instrukcje:
 • instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu określonych prac na określonym stanowisku pracy;
 • instrukcje bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń;
 • instrukcje udzielania pierwszej pomocy;
 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego;
 • instrukcje postępowania na wypadek awarii lub innego zagrożenia zdrowia lub życia.